Privacyverklaring

Privacyverklaring Mibacu BV
Mibacu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe Mibacu omgaat met persoonsgegevens.

Privacybeleid
Bij het verrichten van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij verwerken persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen, waaronder studenten, opdrachtgevers en docenten.

Wij verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn, gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wij dragen er in ieder geval zorg voor dat:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet is vereist,
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen,
 • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt,
 • u op de hoogte bent van de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan
 • deze rechten door ons worden gerespecteerd.

Mibacu is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid of nadere informatie wenst over de wijze waarop wij met uw persoonsgegegevens omgaan, kunt u contact opnemen met:

Mibacu bv
Ir. Wietske Smidt
Pothuizerweg 2a, 3998 NC Schalkwijk,
Telefoon: 030 601 1893
Email: w.smidt@mibacu.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u persoonsgegevens bij ons achter, die door ons worden verwerkt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • e-mailadres (werk of privé)
 • telefoonnummer (werk of privé)
 • geboortedatum en –plaats
 • geslacht
 • werkgever
 • functie
 • adresgegevens werkgever
 • betaalgegevens
 • gebruikersnaam / inloggegevens
 • (pas)foto
 • Informatie over gevolgde opleidingen
 • curriculum vitae (cv)

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

 • uitvoering van de onderliggende overeenkomst ,
 • wettelijke verplichting,
 • gerechtvaardigd belang, of
 • uw toestemming (indien aangegeven).

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Opdrachtgevers, klanten en leveranciers
Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor de volgende doeleinden:

 • gericht benaderen van klanten naar aanleiding van aanvragen, bevestigen van prijsafspraken en maken van offertes,
 • commerciële acties (nieuwsbrieven, brochures en dergelijke),
 • administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen.

De persoonsgegevens die wij verwerken beperken zich tot de naam, adres en woonplaats, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer van de contactpersoon gekoppeld aan de klant of leverancier.

Docenten
Wij verwerken persoonsgegevens van docenten voor de volgende doeleinden:

 • beoordelen van kennis en competenties
 • verstrekken van informatie aan opdrachtgevers / cursisten
 • administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn naam, adres en woonplaats, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer en curriculum vitae van de docent.

Cursisten
Wij verwerken persoonsgegevens van cursisten voor de volgende doeleinden:

 • reserveren van een plaats voor een cursus/opleiding,
 • verstrekken van relevante informatie over de cursus,
 • verstrekken van contactgegevens aan medecursisten (alleen na toestemming),
 • opmaken van facturen,
 • registratie van aanwezigheid cursisten,
 • verstrekken van deelnamecertificaten en diploma’s (naam),
 • commerciële acties (nieuwsbrieven, brochures en dergelijke).

Voor marketing- en communicatiedoeleinden maken wij incidenteel foto’s of films tijdens een cursus of opleiding. Wij vragen voorafgaand hiervan uw schriftelijke toestemming. De foto’s en films kunnen gebruikt worden voor blogberichten op onze website of op LinkedIn, voor brochures of voor advertenties. Zonder uw toestemming zullen geen foto’s/films van u worden gemaakt en/of worden gebruikt.

Verstrekking aan derden:
Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij:

 • dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis); in dat geval zijn wij verplicht medewerking te verlenen en persoonsgegevens af te geven.
 • indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden, bijvoorbeeld het verstrekken van cursistengegevens aan het examenbureau,
 • u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Voor de uitvoering van sommige diensten maken wij gebruik van verwerkers (bijvoorbeeld onze website-beheerder). In dat kader verstrekken wij persoonsgegevens aan de verwerker, uitsluitend voor de hiervoor beschreven doeleinden. Wij sluiten met elke verwerker een verwerkersovereenkomst en maken afspraken over geheimhouding, de te nemen beveiligingsmaatregelen en het verwijderen van persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit op grond van de privacywetgeving is toegestaan.

Beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • onze website is beveiligd,
 • onze computers worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date.

Bewaren
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Uw rechten met betrekking persoonlijke gegevens
U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht, als het gaat om elektronische gegevens, de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij.

Uw verzoek hiertoe kunt u richten aan:

Mibacu bv
Ir. Wietske Smidt
Pothuizerweg 2a, 3998 NC Schalkwijk,
Telefoon: 030 601 1893
Email: w.smidt@mibacu.nl