Cursus Toezicht bij veehouderijen

dinsdag 01 juli 2025 in Utrecht.

DEZE CURSUS ZAL NAAR VERWACHTING VOORJAAR 2025 OPNIEUW WORDEN GEPLAND.

Inleiding

Toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven is een vak apart. Vergeleken met een industrieel bedrijf zijn er specifieke milieuaspecten aan de orde, bijvoorbeeld ammoniak-, geur- en fijnstofemissie vanwege het houden van dieren in dierenverblijven. Daarnaast is naleving van regels omtrent de goede werking van huisvestingssystemen, waaronder luchtwassers, een belangrijk facet.

Tijdens de driedaagse cursus worden de meest voorkomende onderwerpen bij een milieucontrole bij een veehouderijbedrijf op praktische wijze behandeld. Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

 

Doel

De cursus heeft tot doel de deelnemers kennis van en inzicht in de toezichtsaspecten bij een veehouderijbedrijf te geven, zodat zij in staat zijn zelfstandig een milieucontrole bij een veehouderij goed en volledig uit te voeren.

De cursus is bedoeld voor toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven. Ook voor juridisch medewerkers is de cursus interessant. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers enige werkervaring hebben als toezichthouder / juridisch medewerker milieu en basiskennis hebben van de relevante wetgeving, zoals Wabo, Besluit omgevingsrecht, Activiteitenbesluit en Wet milieubeheer.

Tijdens de drie cursusdagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1:

 • Introductie
 • Werkingssfeer
  • vergunningplicht of Activiteitenbesluit milieubeheer
  • bevoegd gezag
  • Richtlijn Industriële Emissies (RIE), BREF’s, BBT-conclusies
 • Activiteitenbesluit milieubeheer
  • type B- of type C-veehouderij
  • voorschriften
  • maatwerk
 • Vergunde rechten
  • overgangsrecht Wabo
  • wanneer is de vergunning in werking getreden?
  • wanneer is de vergunning vervallen?
 • Overige relevante wet- en regeling
  • Wet Natuurbescherming: beoordeling stikstofdepositie
  • Wet milieubeheer: is meststof een afvalstof?
  • Waterwet: lozingen in het oppervlaktewater
 • Regeling ammoniak en veehouderij
  • huisvestingssystemen en emissiefactoren
  • bijzondere emissiefactoren
 • Besluit emissiearme huisvesting
  • reikwijdte
  • missie-eisen ammoniak- en fijnstofemissie
  • intern salderen

Dag 2:

 • Wet geurhinder en veehouderij
  • geurgevoelige objecten
  • wijze van toepassing van de wet
  • beoordelingssystematiek: geurbelastingsnorm en/of vaste afstand?
 • Regeling geurhinder en veehouderij
  • wijze van berekenen geurbelasting (toepassing verspreidingsmodel V-stacks Vergunning)
  • bepaling vaste afstand
  • bepaling emissiepunt bij uitloop/warmtewisselaar/droogtunnel
  • huisvestingssystemen en emissiefactoren
 • Verspreidingsmodel V-stacks vergunning
  • gebruikershandleiding
  • berekenen geurbelasting
 • Overige geurbronnen
  • opslag agrarische bedrijfsstoffen/drijfmest/digestaat
  • mestbe- en verwerking
  • bijvoedermiddelen
  • brijvoer

Dag 3:

 • Beoordeling luchtkwaliteit
  • wettelijk kader (normstelling, te beschermen objecten)
  • wijze van berekening concentraties (toepassing verspreidingsmodel ISL3a)
 • Beoordeling huisvestingssystemen, waaronder luchtwassers
  • type luchtwassers
  • beschrijving huisvestingssystemen (BWL’s)
  • eisen Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Beoordeling energie
  • wettelijk kader
  • informatieplicht
 • Registratie dieraantallen
 • Voorbereiding van en veiligheid tijdens bedrijfsbezoek
 • Actualisatieplicht vergunningvoorschriften

De lesstof gaat uit van de huidige wetgeving, uiteraard wordt ook een doorkijk gegeven naar de situatie na invoering van de Omgevingswet.

Docent

De cursus wordt verzorgd door Bert Lowijs, agrarisch bedrijfsadviseur bij Alfa accountants en adviseurs en onze vaste docent voor cursussen op gebied van agrarisch milieurecht. Tijdens de derde dag is ook Gerard Leeman, juridisch adviseur omgevingsrecht en onze vaste docent van het Activiteitenbesluit, als docent aanwezig.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Lesmateriaal

De deelnemers ontvangen een USB-stick met het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Uitvoering

De cursus zal najaar 2023 opnieuw worden uitgezet, zodra de data bekend zijn wordt ook de nieuwe brochure op de website geplaatst (uitvoering te Utrecht).

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1.250,- exclusief 21% BTW per persoon, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag