Praktijkopleiding Juridische vaardigheden vth omgevingsrecht (6dagen)

zaterdag 01 januari 2022 in Utrecht.

DEZE CURSUS WORDT VVORJAAR 2022 OPNIEUW VERZORGD, DE NIEUWE BROCHURE WORDT BINNENKORT OP DE WEBSITE GEPLAATST.

Deze opleiding kan los of in combinatie met de Cursus Frontofficemedewerker omgevingsrecht worden gevolgd.

Inleiding

Essentieel voor het slagen van iedere juridische actie is kennis van zaken en nauwkeurigheid bij de uitvoering. Een beschikking moet voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene wet bestuursrecht. Het juist toepassen van procedures en bewaken van termijnen is van groot belang. Op gebied van omgevingsrecht zijn de gevolgen van schendingen van vormvoorschriften vaak zwaarwegend; de beschikking wordt vernietigd en de betrokkene eist schadevergoeding.
De zesdaagse praktijkopleiding stelt medewerkers in staat werkzaamheden, voortvloeiend uit allerlei procedures binnen vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening en bouwen), zelfstandig en correct uit te voeren.

In de opleiding komt ook de actualiteit aan bod, er wordt aandacht geschonken aan het opstellen van  vergunningenbeleid, aan de Wet private kwaliteitsborging voor het bouwen en het toekomstig bouwtoezicht en aan de Omgevingswet met de toekomstige, nieuwe manier van werken voor de overheid.

Doel
De deelnemers inzicht verschaffen in de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en overige belangrijke wet- en regelgeving binnen het omgevingsrecht en vaardigheden aanreiken om:

  • de voorbereidingprocedures (de reguliere en de uitgebreide procedure) uit te voeren
  • te beoordelen of alle stappen zijn doorlopen, zoals; vooroverleg, zienswijzen, definitieve beschikking, (hoger) beroep en verweer
  • de procedure melding Activiteitenbesluit uit te voeren en eventuele maatwerkvoorschriften op te leggen
  • een vergunningcheck uit te voeren met het omgevingsloket online
  • handhavingsbeschikkingen te redigeren, zoals procedures voor last onder bestuursdwang en last onder dwangsom
  • zienswijzen te weerleggen
  • de wetgeving in een breder perspectief te plaatsen, dat wil zeggen rekening houden met planologische (on)mogelijkheden, bestemmingsplannen, projectuitvoeringsbesluiten, structuurvisies, aanleg- en bouwvergunningen, natuurwetgeving en dergelijke.

 

Doelgroep
Medewerkers omgevingsrecht van gemeenten, provincies, regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders, belast met het zelfstandig uitvoeren van procedures met betrekking tot vergunningverlening en handhaving en het redigeren van bijbehorende beschikkingen. De opleiding is ook geschikt voor frontoffice medewerkers die een verdiepingsslag willen maken.

Programma

Tijdens zes hele dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Inleiding omgevingsrecht
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (opzet en inhoud, afstemmingsregelingen Activiteitenbesluit en Waterwet)
• Besluit en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Bor en Mor)
• Omgevingsloket Online (OLO)
• Algemene Wet bestuursrecht; systematiek / relevante hoofdstukken
• Aanvraag vergunning, melding en bijbehorende procedures (hiertoe behoren het onderkennen van de product/vraagcombinatie van de klant en daarmee het correct uitvoeren van alle (deel)aspecten binnen het omgevingsrecht),

• vergunningenbeleid
• Wet milieubeheer: relevante hoofdstukken en artikelen
• Activiteitenbesluit (meldingen, maatwerkvoorschriften), AIM met een doorkijk naar het Besluit activiteiten leefomgeving;
• Waterwet / indirecte lozingen
• Wet ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
• Woningwet, Bouwbesluit 2012, private kwaliteitsborging en een doorkijk naar het Besluit bouwwerken leefomgeving
• Overige Wabo-aspecten; natuurwetgeving, kappen, slopen, uitwegvergunningstelsel en dergelijke
• Omgevingswet, (stelselwijziging omgevingsrecht, hoofdlijnen omgevingsvisie en omgevingsplan en de AMvB’s)
• Weerleggen van zienswijzen
• Interpreteren van jurisprudentie
• Voorlopige voorziening en verweer
• Handhaving en professionalisering
• Bezoek aan bedrijf en rechtbank

Docenten

• De heer Jan Boer, strategisch beleidsadviseur omgevingsrecht bij de gemeente IJsselstein.
• De heer Gerard Leeman, juridisch adviseur en docent omgevingsrecht bij Mibacu bv.

Uitvoering

  • Cursus Frontoffice medewerker: maandag 5 en dinsdag 6 oktober 2020 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
  • Praktijkopleiding Juridische vaardigheden vergunningverlening en handhaving omgevingsrecht: dinsdagen 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november en 1 december 2020 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.
  • Examen: dinsdagochtend 8 december 2020 te Utrecht.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen een USB-stick met het lesmateriaal, bestaande uit de presentatie, relevante wetteksten en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Wanneer de kandidaat het examen met goed gevolg aflegt, wordt een diploma afgegeven.

Kosten
De deelnamekosten per persoon bedragen:
• alleen de tweedaagse cursus Frontoffice medewerker € 795,-
• alleen de zesdaagse opleiding Juridisch vaardigheden € 2.100,-, (inclusief examen)
• zowel de cursus Frontoffice medewerker als de opleiding Juridische vaardigheden € 2.550,- (inclusief examen)

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag