Opleiding Handhaving omgevingsrecht (HAMIL)

woensdag 07 september 2022 in Utrecht.

Inleiding

De meest complete toevoeging voor jouw carrière als milieu toezichthouder is de HAMIL-opleiding van Mibacu. In onderstaande video leggen we uit waarom.

De HAMIL-opleiding wordt al ruim twintig jaar door Mibacu verzorgd en is een deeltijdopleiding voor toezichthouders en handhavers omgevingsrecht, met het accent op milieurecht.

Toezichthouders en handhavers milieu moeten beschikken over actuele en betrouwbare kennis met voldoende diepgang van wet- en regelgeving, technieken en methodieken. In de ‘kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo’ wordt van hen gevraagd dat zij voor de meeste deelaspecten van milieutoezicht een basiscursus hebben gevolgd, de HAMILcursus omvat deze hele basis én is volledig up-to-date. Het is en blijft een eigentijds instrument om toezichthouders en handhavers omgevingsrecht voldoende bagage te geven hun gecompliceerde taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Handhaving van milieuregels voor bedrijven vormt de kern van de opleiding. Aangezien de Omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2023 van kracht wordt, gaan de regels tijdens het opleidingsjaar sterk veranderen. Uitgangspunt bij de uitvoering 2022-2023 zal de Omgevingswet zijn, tenzij invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot na juni 2023. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de huidige milieuwet- en regelgeving en aan de overgangsregelingen.

Eindtermen van de opleiding
Gebaseerd op de kwaliteitscriteria (deel B.5, toezicht en handhaving milieu)

Na het volgen van deze opleiding is de cursist:

 • Op de hoogte van de wijzigingen in de milieuwetgeving door invoering van de Omgevingswet.
 • Bekend met de inhoud van de Omgevingswet en onderliggende wetgeving, voor zover van belang bij milieutoezicht en -handhaving.
 • Bekend met het overgangsrecht van onder andere Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Activiteitenbesluit en -regeling naar de nieuwe wetgeving.
 • Bekend met veel voorkomende technische aspecten binnen milieutoezicht.
 • Op de hoogte van de inhoud van belangrijke milieunormen en -richtlijnen, zoals PGS15, PGS19, PGS30, PGS37 (concept) en NEN-EN 858.
 • In staat zich een beeld te vormen van de gedragingen van milieugevaarlijke stoffen (risico-factoren).
 • In staat milieubedrijfscontroles voor te bereiden en uit te voeren op basis van vergunningvoorschriften en/of de algemene voorschriften (Activiteitenbesluit milieubeheer of Besluit activiteiten leefomgeving en aanverwante wet- en regelgeving).
 • In staat signaaltoezicht uit te voeren op de andere werkvelden van omgevingsrecht.
 • In staat een risicoanalyse op bedrijfsniveau te maken.
 • In staat administratief toezicht uit te voeren op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten.
 • In staat bevindingen te rapporteren in een bezoekverslag.
 • Bekend met zijn of haar toezichthoudende bevoegdheden.
 • In staat handhavend op te treden conform de landelijke handhavingstrategie (LHS).
 • In staat bestuurlijke handhaving af te zetten tegen strafrechtelijke, dan wel civielrechtelijke handhaving.
 • Bekend met de (aangepaste) Algemene wet bestuursrecht, de beginselen van behoorlijk bestuur en de eisen waaraan een beschikking moet voldoen.
 • Vertrouwd met de begrippen last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke strafbeschikking milieu.
 • In staat tijdig te signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld.
 • In staat doelgericht en helder te communiceren, om te gaan met conflictsituaties en een goede relatie met een bedrijf te onderhouden.
 • In staat om betrokkenen te bewegen alsnog de regels van de omgevingswetgeving na te leven of te wijzen op de consequenties van hun handelen.
 • Bewust van eigen verantwoording bij toezicht, handhaving en gedogen.

Ervaringen van deelnemers:

‘Leuke en leerzame eenjarige opleiding.’

‘Deze cursus is goud waard. Ik blijf de stof herhalen en doornemen en pak telkens weer nieuwe dingen op. Diploma gehaald, maar nog lang niet uitgeleerd.’.’

‘Vakbekwame en enthousiaste docenten met praktijkervaring.’

‘Sterk punt is de actualiteit van de lesstof in combinatie met de praktijkvoorbeelden.’

‘Introductiedagen in september waren top!’

Doelgroep

Toezichthouders en handhavers, werkzaam binnen het omgevingsrecht (taakaccent milieu) bij omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden,  waterkwaliteitsbeheerders en ILT. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een opleiding hebben op tenminste MBOniveau of door ervaring over een vergelijkbaar werk- en denkniveau beschikken.

Opzet

De opleiding is opgebouwd rondom de omgevingswetgeving en de bijbehorende handhavingsinstrumenten. Kern van de opleiding vormen de milieuvoorschriften voor bedrijven (na invoering van de Omgevingswet is dat met name Besluit activiteiten leefomgeving, bruidsschat, omgevingsplannen, waterschapsen provincieverordeningen, daarvoor met name Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling) en toezicht op naleving hiervan.
Doel van de opleiding is kennis en vaardigheden aan te reiken om bedrijven te kunnen controleren op naleving van relevante milieuwet- en regelgeving, en signaaltoezicht uit te kunnen voeren voor de overige wetgeving binnen het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwen en brandveiligheid).
De opleiding bestaat uit 30 lesdagen, met de volgende onderdelen:

 • milieu / omgevingsrecht
 • uitvoering bedrijfscontroles
 • handhaving (bestuurs- en strafrecht, LHS)
 • technische aspecten (waaronder milieuhygiëne, gevaarlijke stoffen, PGS-richtlijnen, bodem, geluid en energie)
 • administratief toezicht
 • effectief communiceren
 • bedrijfsbezoeken
 • integrale casus

De opleiding is praktijkgericht; het lesmateriaal wordt zoveel mogelijk besproken aan de hand van foto-, film- en casusmateriaal. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht bij het uitwerken van vraagstukken.

De studiebelasting bedraagt ongeveer 8 uur per week, naast de contacturen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring van de deelnemer.

Docenten
De docenten van de opleiding behoren tot ons vaste docententeam. Ze zijn werkzaam in de praktijk van toezicht, handhaving en advisering van het omgevingsrecht en beschikken over ruime werkervaring op dit terrein.

Examen
Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • uitvoeren, analyseren, beschrijven en presenteren van een bedrijfscontrole;
 • afleggen van een integraal mondeling examen, waarin de cursist moet aantonen zelfstandig in de praktijk als toezichthouder te kunnen opereren. De opleiding wordt afgesloten met één integraal examen, om te waarborgen dat de cursist niet alleen kennis heeft van de afzonderlijke onderdelen, maar ook de dwarsverbanden ziet en kan toepassen; een eerste vereiste voor het uitvoeren van toezicht. Bij het examen wordt uitgegaan van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Wanneer de opleiding is gevolgd en beide onderdelen met voldoende resultaat zijn afgelegd, ontvangt de kandidaat het HAMIL-diploma.

Uitvoering

De opleiding Handhaving omgevingsrecht wordt uitgevoerd te Utrecht en kan ook in-company worden verzorgd voor uw organisatie.
De uitvoering bestaat uit:
• een tweedaagse introductie, 7 en 8 september 2022
• dertig hele lesdagen: iedere woensdag van 14 september 2022 tot en met 24 mei 2023, met uitzondering van de reguliere vakanties
• integraal mondeling examen: week 23 (en 25) van 2023

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.30uur.

Introductiedagen
De opleiding start met een tweedaagse introductie op locatie, waar de deelnemers elkaar en de opleiding leren kennen. De meerwaarde hiervan heeft zich al vele jaren bewezen; er ontstaat een groep waarbinnen zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en kwaliteiten.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd via onze digitale leeromgeving; wij gaan ervan uit dat de deelnemer zelf beschikt over een laptop of tablet, om de pdf-bestanden tijdens de lessen te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een lesmap met per cursusdag een papieren versie van de hand-outs.

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen € 7.400,- exclusief 21% BTW per persoon. Bij dit bedrag is inbegrepen de kosten voor de introductiedagen, lesmateriaal, lunch en koffie/thee tijdens lesdagen en examenkosten.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag