Opleiding Handhaving omgevingsrecht (HAMIL)

woensdag 02 september 2020 - Friday 18 June 2021 in Utrecht.

AANGEPAST AAN DE OMGEVINGSWET

Inleiding

De HAMIL-opleiding wordt al bijna twintig jaar door Mibacu verzorgd en is een deeltijdopleiding voor toezichthouders en handhavers omgevingsrecht, met het accent op milieurecht.

Toezichthouders en handhavers milieu moeten beschikken over actuele en betrouwbare kennis van voldoende diepgang van wet- en regelgeving, technieken en methodieken. In de ‘kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo’ wordt van hen gevraagd dat zij voor de meeste deelaspecten van milieutoezicht een basiscursus hebben gevolgd, de HAMILcursus omvat deze hele basis én is volledig up-to-date. Het is en blijft een eigentijds instrument om toezichthouders en handhavers omgevingsrecht voldoende bagage te geven hun gecompliceerde  taken naar behoren uit te voeren.

Handhaving van milieuregels voor  bedrijven vormt de kern van de opleiding. Aangezien de Omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2021 van kracht wordt, gaan de regels tijdens het opleidingsjaar sterk veranderen. Uitgangspunt bij de uitvoering  2020-2021 zal de Omgevingswet zijn,  tenzij invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot na juni 2021.  Uiteraard wordt ook aandacht besteed  aan de huidige milieuwet- en regelgeving  en aan de overgangsregelingen.

Eindtermen van de opleiding
Gebaseerd op de kwaliteitscriteria (deel B.5, toezicht en handhaving milieu)

Na het volgen van deze opleiding is de cursist:

 • Op de hoogte van de wijzigingen in de milieuwetgeving door invoering van de Omgevingswet.
 • Bekend met de inhoud van de Omgevingswet en onderliggende wetgeving, voor zover van belang bij milieutoezicht en -handhaving, de (aangepaste) Wet milieubeheer, de belangrijkste Europese wetgeving en de hoofdlijnen  van rode, groene en blauwe regelgeving.
 • Bekend met het overgangsrecht van onder ander Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Activiteitenbesluit en -regeling naar de nieuwe
 • Bekend met veel voorkomende technische aspecten binnen milieutoezicht.
 • Op de hoogte van de inhoud van belangrijke milieunormen en -richtlijnen, zoals de PGS15, de PGS30 en de NEN-EN 858.
 • In staat zich een beeld te vormen van de gedragingen van milieugevaarlijke stoffen (risico-factoren).
 • In staat milieubedrijfscontroles voor te bereiden en uit te voeren op basis van vergunningvoorschriften en/of de algemene voorschriften (Activiteitenbesluit milieubeheer of Besluit activiteiten leefomgeving  en aanverwante wet- en regelgeving).
 • In staat signaaltoezicht uit te voeren op de andere werkvelden van omgevingsrecht.
 • In staat een risicoanalyse op bedrijfsniveau te maken en zonodig te vertalen naar een bedrijfsspecifiek toezichtsplan.
 • In staat administratief toezicht uit te voeren op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten.
 • In staat bevindingen te rapporteren in een bezoekverslag.
 • Bekend met zijn of haar toezichthoudende bevoegdheden.
 • In staat handhavend op te treden conform de (landelijke) handhavingsstrategie.
 • In staat bestuurlijke handhaving af te zetten tegen strafrechtelijke, dan wel civielrechtelijke handhaving.
 • Bekend met de (aangepaste) Algemene wet bestuursrecht, de beginselen van behoorlijk bestuur en de eisen waaraan een beschikking moet voldoen.
 • Vertrouwd met de begrippen last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke strafbeschikking milieu.
 • In staat tijdig te signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld.
 • In staat doelgericht en helder te communiceren, om te gaan met conflictsituaties en een goede relatie met een bedrijf te onderhouden.
 • In staat om betrokkenen te bewegen alsnog de regels van de omgevingswetgeving na te leven of te wijzen op de consequenties van hun handelen.

Ervaringen van deelnemers:

‘Leuke en leerzame eenjarige opleiding.’

‘De opleiding heeft een brede opzet, er worden verbanden gelegd tussen de verschillende deelgebieden en er wordt
gewerkt met reële voorbeelden.’

‘Docenten zijn ervaringsdeskundigen en hebben passie voor hun werk.’

 ‘Persoonlijke manier van lesgeven.’

‘Sterk punt is de actualiteit van de lesstof in combinatie met de praktijkvoorbeelden.’

‘Introductiedagen in september waren top!’

Doelgroep

Toezichthouders en handhavers, werkzaam binnen het omgevingsrecht (taakaccent milieu) bij omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden, waterkwaliteitsbeheerders en ILT. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een opleiding hebben op tenminste MBO-niveau of door ervaring over een vergelijkbaar werk- en denkniveau beschikken.

Opzet

De opleiding is opgebouwd rondom de omgevingswetgeving en de bijbehorende handhavingsinstrumenten. Kern van de opleiding vormen de milieuvoorschriften voor bedrijven (na invoering van de Omgevingswet is dat met name Besluit activiteiten leefomgeving, bruidsschat, omgevingsplannen, waterschaps- en provincieverordeningen, daarvoor met name Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling) en toezicht op naleving hiervan. Doel van de opleiding is kennis en vaardigheden aan te reiken om bedrijven te kunnen controleren op naleving van relevante milieuwet- en regelgeving, en signaaltoezicht uit te kunnen voeren op naleving van de overige wetgeving binnen het omgevingsrecht (onder andere ruimtelijke ordening, bouwen en brandveiligheid).

De opleiding bestaat uit 30 lesdagen, met de volgende onderdelen:

 • milieu / omgevingsrecht
 • uitvoering bedrijfscontroles
 • handhaving (bestuurs- en strafrecht, LHS)
 • technische aspecten (waaronder milieuhygiëne, gevaarlijke stoffen, PGS-richtlijnen, bodem, geluid en energie)
 • administratief toezicht
 • effectief communiceren
 • bedrijfsbezoeken
 • integrale casus

De opleiding is praktijkgericht; het lesmateriaal wordt zoveel mogelijk besproken aan de hand van foto-, film- en casusmateriaal. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht bij het uitwerken van vraagstukken.

De studiebelasting bedraagt ongeveer 8 uur per week, naast de contacturen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring van de deelnemer.

Docenten
De docenten van de opleiding behoren tot ons vaste docententeam. Ze zijn werkzaam in de praktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht en beschikken over ruime werkervaring op dit terrein.

Examen
Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • uitvoeren, analyseren, beschrijven en presenteren van een bedrijfscontrole;
 • afleggen van een integraal mondeling examen, waarin de cursist moet aantonen zelfstandig in de handhavingspraktijk te kunnen opereren.

De opleiding wordt afgesloten met één integraal examen, om te waarborgen dat de cursist niet alleen kennis heeft van de afzonderlijke onderdelen, maar ook de dwarsverbanden ziet en kan toepassen; een eerste vereiste voor het uitvoeren van toezicht. Wanneer de opleiding is gevolgd en beide onderdelen met voldoende resultaat zijn afgelegd, ontvangt de kandidaat het HAMIL-diploma.

Bij het examen wordt uitgegaan van de op dat moment geldende  wet- en regelgeving.

Uitvoering
De opleiding Handhaving omgevingsrecht 2020-2021 wordt uitgevoerd te Utrecht en bestaat uit:

 • een tweedaagse introductie: 2 en 3 september 2020
 • dertig hele lesdagen: iedere woensdag van 9 september 2020 tot en met 19 mei 2021, met uitzondering van de reguliere vakanties
 • integraal mondeling examen: week 22 van 2021 (herexamen week 24)

De HAMIL-opleiding kan ook in-company worden verzorgd voor uw organisatie.

Introductiedagen
De opleiding start met een tweedaagse introductie op locatie, waar de deelnemers elkaar en de opleiding leren kennen. De meerwaarde hiervan heeft zich al vele jaren bewezen; er ontstaat een groep waarbinnen zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en kwaliteiten.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd via onze digitale leeromgeving; wij gaan ervan uit dat de deelnemer zelf beschikt over een laptop of tablet, om de pdf-bestanden tijdens de lessen te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een lesmap met per cursusdag een papieren versie van de hand-outs.

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen € 6.995,- exclusief 21% BTW per persoon. Bij dit bedrag is inbegrepen de kosten voor de introductiedagen, lesmateriaal, lunch en koffie/thee tijdens lesdagen en examenkosten.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag