Opleiding Handhaving omgevingsrecht (HAMIL)

woensdag 04 september 2019 in Utrecht.

DE VOLGENDE UITVOERING VAN DE HAMIL START SEPTEMBER 2019, DE NIEUWE BROCHURE WORDT IN MAART OP DE WEBSITE GEPLAATST.

Inleiding

De HAMIL-opleiding wordt al meer dan vijftien jaar door Mibacu verzorgd en is een deeltijdopleiding voor toezichthouders en handhavers omgevingsrecht, met het accent op milieurecht.Handhaving van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning (component milieu) vormt de kern van de opleiding.
In de ‘kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo’ wordt van toezichthouders en handhavers milieu gevraagd dat zij een specialistische opleiding handhaving milieuwetgeving hebben gevolgd. Zij moeten beschikken over actuele en betrouwbare kennis van voldoende diepgang over wet- en regelgeving, technieken en methodieken.
De HAMIL-opleiding is een eigentijds instrument om toezichthouders en handhavers omgevingsrecht voldoende bagage te geven hun gecompliceerde taken naar behoren uit te voeren. Inhoud en lesmateriaal van de HAMILopleiding worden voortdurend geactualiseerd. Er wordt ingespeeld op ontwikkelingen die momenteel binnen het omgevingsrecht gaande zijn, uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de invoering van de Omgevingswet en de consequenties daarvan voor toezicht en handhaving.

Eindtermen van de opleiding
Gebaseerd op de kwaliteitscriteria (deel B.5, toezicht en handhaving milieu)

Na het volgen van deze opleiding is de cursist:

 • Bekend met de inhoud van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit en Ministeriële Regeling omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Waterwet, Activiteitenbesluit en -regeling, de meeste overige milieuwetten, de belangrijkste Europese wetgeving en de hoofdlijnen van rode, groene en blauwe wetgeving.
 • Op de hoogte van de op stapel staande wijzigingen door invoering van de Omgevingswet
 • Bekend met veel voorkomende technische aspecten binnen milieutoezicht.
 • Op de hoogte van de inhoud van belangrijke milieunormen en -richtlijnen, zoals de PGS15 en PGS30.
 • In staat zich een beeld te vormen van de gedragingen van milieugevaarlijke stoffen.
 • In staat milieubedrijfscontroles voor te bereiden en uit te voeren op basis van vergunningvoorschriften en/of de voorschriften uit Activiteitenbesluit en –regeling.
 • In staat signaaltoezicht uit te voeren op de andere werkvelden van omgevingsrecht.
 • In staat een risicoanalyse op bedrijfsniveau te maken en zonodig te vertalen naar een bedrijfsspecifiek toezichtsplan.
 • In staat administratief toezicht uit te voeren op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten.
 • In staat bevindingen te rapporteren in een bezoekverslag.
 • Bekend met zijn of haar toezichthoudende bevoegdheden.
 • In staat handhavend op te treden conform de (landelijke) handhavingstrategie.
 • In staat bestuurlijke handhaving af te zetten tegen strafrechtelijke, dan wel civielrechtelijke handhaving.
 • Bekend met de Algemene wet bestuursrecht, de beginselen van behoorlijk bestuur en de eisen waaraan een beschikking moet voldoen.
 • Vertrouwd met de begrippen bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke strafbeschikking milieu.
 • In staat ongewone voorvallen, klachten en meldingen te behandelen.
 • In staat tijdig te signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld.
 • In staat doelgericht en helder te communiceren, om te gaan met conflictsituaties en een goede relatie met een bedrijf te onderhouden.
 • In staat om betrokkenen te bewegen alsnog de regels van de omgevingswetgeving na te leven of te wijzen op de consequenties van hun handelen.
 • Bewust van eigen verantwoording bij toezicht, handhaving en gedoogsituaties.

Ervaringen van deelnemers:
‘Leuke en leerzame eenjarige opleiding.’

‘De opleiding heeft een brede opzet, er worden verbanden gelegd tussen de verschillende deelgebieden en er wordt
gewerkt met reële voorbeelden.’

‘Zeer kundige docenten, die de groep goed konden sturen en de aandacht vasthouden.’

 ‘Persoonlijke manier van lesgeven.’

‘Sterk punt is de actualiteit van de lesstof in combinatie met de praktijkvoorbeelden.’

‘Introductiedagen in september waren top!’

Doelgroep

Toezichthouders en handhavers, werkzaam binnen het omgevingsrecht (taakaccent milieu) bij omgevings- en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden, waterkwaliteitsbeheerders en
ILT. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een opleiding hebben op tenminste MBO-niveau of door ervaring over een vergelijkbaar werken denkniveau beschikken.

Opzet
De opleiding is opgebouwd rondom de omgevingswetgeving en de bijbehorende handhavingsinstrumenten. Kern van de opleiding vormen de voorschriften uit Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling, en het
toezicht op naleving hiervan.
Doel van de opleiding is de kennis en vaardigheden aan te reiken om bedrijven te kunnen controleren op naleving van relevante milieuweten regelgeving, en signaaltoezicht uit te kunnen voeren op naleving
van de overige wetgeving binnen het omgevingsrecht (onder andere natuurbescherming, ruimtelijke ordening, bouwen en brandveiligheid).
De opleiding bestaat uit 30 lesdagen, met de volgende onderdelen:

 • omgevingsrecht (waaronder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit en Waterwet)
 • toezicht en bedrijfscontroles
 • handhaving (bestuurs- en strafrecht, handhavingsaspecten)
 • technische aspecten (waaronder milieuhygiëne, gevaarlijke stoffen, PGS-richtlijnen, bodem, geluid en energie)
 • administratief toezicht
 • effectief communiceren
 • bedrijfsbezoeken
 • integrale casus

De opleiding is praktijkgericht; het lesmateriaal wordt zoveel mogelijk besproken aan de hand van foto-, film- en casusmateriaal. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht bij het uitwerken van
vraagstukken.

De studiebelasting bedraagt ongeveer 8 uur per week, naast de contacturen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring van de deelnemer.

Docenten
De docenten van de opleiding behoren tot ons vaste docententeam. Ze zijn werkzaam in de praktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht en beschikken over ruime
werkervaring op dit terrein.

Examen
Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • uitvoeren, analyseren, beschrijven en presenteren van een bedrijfscontrole;
 • afleggen van een integraal mondeling examen, waarin de cursist moet aantonen zelfstandig in de handhavingspraktijk te kunnen opereren.

De opleiding wordt afgesloten met één integraal examen, om te waarborgen dat de cursist niet alleen kennis heeft van de afzonderlijke onderdelen, maar ook de dwarsverbanden ziet en kan toepassen; een eerste vereiste voor het uitvoeren van toezicht. Wanneer de opleiding is gevolgd en beide onderdelen met voldoende resultaat zijn afgelegd, ontvangt de kandidaat het HAMIL-diploma.

 

Uitvoering
De opleiding Handhaving omgevingsrecht wordt uitgevoerd te Utrecht en in Zeeland en kan ook in-company worden verzorgd voor uw organisatie.
De uitvoering te Utrecht bestaat uit:

 • een tweedaagse introductie: 5 en 6 september 2018
 • dertig hele lesdagen: iedere woensdag van 12 september 2018 tot en met 22 mei 2019, met uitzondering van de reguliere vakanties
 • integraal mondeling examen: week 23 van 2019

Meer informatie over de uitvoering in Zeeland kunt u vinden op onze website www.mibacu.nl.

Introductiedagen
De opleiding start met een tweedaagse introductie op locatie, waar de deelnemers elkaar en de opleiding leren kennen. De meerwaarde hiervan heeft zich al vele jaren bewezen; er onstaat een groep waarbinnen zoveel
mogelijk gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en kwaliteiten.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd via onze digitale leeromgeving; wij gaan ervan uit dat de deelnemer zelf beschikt over een laptop of tablet, om de pdf-bestanden tijdens de lessen te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een lesmap met per cursusdag een papieren versie van de hand-outs.

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen € 6.795,- exclusief 21% BTW per persoon. Bij dit bedrag is inbegrepen de kosten voor de introductiedagen, lesmateriaal, lunch en koffie/thee tijdens lesdagen en examenkosten.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag