Cursusdag Bestuursrechtelijke handhaving omgevingsrecht

woensdag 01 januari 2025 in Utrecht.

EEN VOLGENDE UITVOERING VAN DEZE CURSUS ZAL TWEEDE HELFT 2024 OF BEGIN 2025 WORDEN GEPLAND.

Inleiding
Bestuursrechtelijk handhaven wordt grotendeels uitgevoerd door toepassen van de instrumenten last onder bestuursdwang en last onder dwangsom. De effectiviteit van deze gelijkwaardige sanctieinstrumenten is mede afhankelijk van de juiste toepassing ervan. Om deze instrumenten goed te gebruiken, is kennis van de (on)mogelijkheden die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt noodzakelijk. Binnen het omgevingsrecht is ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) / straks de Omgevingswet van belang bij het toepassen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.
Naast de veel gebruikte instrumenten bestuursdwang en dwangsom zijn ook enkele recent ingevoerde instrumenten mogelijk bij bestuursrechtelijk handhaven. Eén daarvan is de bestuurlijke strafbeschikking, ook dit instrument komt tijdens de cursusdag aan de orde.
Vanuit de kwaliteitscriteria wordt van verschillende medewerkers omgevingsrecht kennis van bestuursrechtelijke handhaving gevraagd, deze cursusdag sluit hierop aan.

Doel
In kort tijdbestek de deelnemers kennis te verschaffen van de bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, met name last onder bestuursdwang en last onder dwangsom, en hen inzicht te geven in de toepassing hiervan.

Doelgroep

Toezichthouders, vergunningverleners, juristen en (administratief) juridisch medewerkers op gebied van omgevingsrecht, werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Programma

Tijdens de cursusdag Bestuursrechtelijke handhaving worden de sanctiemogelijkheden van alle kanten belicht. Ook wordt aangegeven wat de Wabo regelt
met betrekking tot bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten. Belangrijke jurisprudentie op gebied van bestuursrechtelijke handhaving krijgt ruime
aandacht. Aan de hand van een aantal bekende praktijkvoorbeelden uit het omgevingsrecht zullen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende instrumenten worden bekeken.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Effectiviteit van handhaving omgevingsrecht
• Toezicht en handhaving in de Awb
• Keuzecriteria bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten
• Last onder bestuursdwang of last onder dwangsom:
– Bevoegdheden
– Voorbereiding, inhoud en adressering sanctiebesluiten
– Grenzen aan last onder bestuursdwang en last onder dwangsom
– Uitbreiding begrip ‘bestuursdwang’ in de Wabo
– Tenuitvoerlegging
– Schadevergoedingsrecht
• Bestuurlijke strafbeschikking
• Verantwoordelijkheden ambtenaar en bevoegd gezag
• Bestuursrechtelijke handhaving binnen de Wabo / de Omgevingswet
• Nieuwe ontwikkelingen, jurisprudentie en praktijkcases.

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Docent
De heer Gerard Leeman, werkzaam bij Mibacu bv als juridisch adviseur op gebied van handhaving omgevingsrecht.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
De cursusdag Bestuursrechtelijke handhaving omgevingsrecht vindt plaats op dinsdag 31 mei 2022 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd en bestaat uit de presentatie, relevante wet- en regelgeving, actuele jurisprudentie en achtergrondinformatie. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zelf zorg draagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdag, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Kosten
De kosten bedragen € 495,-, exclusief 21% BTW, per deelnemer.

 

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag