Cursus Vergunningverlening, component milieu

dinsdag 07 maart 2023 in Utrecht.

DE NIEUWE BROCHURE VOOR UITVOERING 2023 WORDT BINNENKORT OP DE WEBSITE GEPLAATST.

Inleiding

Vergunningverlening van de component milieu vereist kennis van Wabo en Wet milieubeheer, kennis van de systematiek van vergunning verlenen en van aanhakende wet- en regelgeving vanuit de Wabo, kennis van technieken en inzicht in de milieubelasting van een bedrijf. Daarnaast moet een vergunningverlener op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en op stapel staande wetswijzigingen en hierop kunnen anticiperen.
De cursus Vergunningverlening is een compacte cursus van zeven dagen, waarin de meest voorkomende onderwerpen binnen vergunningverlening, component milieu, zijn ondergebracht. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor milieuvergunningverlening.

Uitgangspunt

Het opstellen van een kwalitatief goede omgevingsvergunning (voor deze cursus in het bijzonder de component milieu) is een belangrijke taak. Een vergunningverlener moet niet alleen de milieuwetgeving kennen, maar deze ook integraal toe kunnen passen. En wel zo dat de vergunning voldoet aan het uitgangspunt van de Wabo; “de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften zijn op elkaar afgestemd!”.

Een vergunningverlener heeft niet alleen met voorschriften in de omgevingsvergunning te maken, maar ook met de voorschriften uit hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit. Kennis van deze hoofdstukken en van de relatie tussen vergunning en Activiteitenbesluit is voor een vergunningverlener essentieel. Daarnaast moet een vergunningverlener ook al op de hoogte zijn van de inhoud van Omgevingswet en bijbehorende Besluiten, en van de consequenties voor vergunningverlening component milieu, om te kunnen anticiperen op de invoering van de Omgevingswet.

Doel

De deelnemers inzicht te geven in de diverse aspecten van een omgevingsvergunning component milieu en in de verschillende procedures bij vergunningverlening en rechtsbescherming, en hen vaardigheden aan te reiken om :

 • de aanvraag te beoordelen en te bepalen welke potentiële milieubelasting de activiteiten veroorzaken
 • te beoordelen of er sprake is van een vergunningplicht en wie het bevoegd gezag is voor vergunningverlening
 • de koppeling en dwarsverbanden met andere wet- en regelgeving toe te passen
 • te beoordelen of het beoogde voorschriftenpakket in juridische en technische zin passend is en
 • zienswijzen te beoordelen op gegrondheid en juist in de considerans te verwoorden,

zodat een juridisch en technisch correcte vergunning tot stand komt, die een eventuele rechterlijke toets kan doorstaan.

Doelgroep

Medewerkers vergunningverlening van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, de cursus is interessant voor zowel technische als juridische medewerkers.

Onderwerpen die tijdens de zevendaagse cursus behandeld worden zijn:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daaruit voortvloeiende procedures
 • Besluit omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Bor en Mor)
 • Richtlijn Industriële Emissies (RIE)
 • Soorten vergunningen
 • Verklaring van geen bedenkingen
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm)
 • Activiteitenbesluit (meldingen, maatwerk, hoofdstuk 3)
 • Samenhang met aan de Wabo gerelateerde wetgeving
 • Omgevingsloket Online (OLO)
 • Vergunningvoorschriften
 • Zienswijzen en weigeringsgronden
 • Milieu-effectrapportage (Mer)
 • Beste beschikbare technieken
 • IPPC-bedrijven
 • Externe veiligheid
 • Lucht
 • Geluid
 • Bodembescherming
 • PGS-richtlijnen
 • Afvalstoffen en afvalwater
 • Energiebesparing
 • Consequenties van de Omgevingswet voor vergunningverlening
 • Casuïstiek en jurisprudentie.

In de cursus wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden om de lesstof te verduidelijken. Deelnemers dienen rekening te houden met enkele uren zelfstudie per week naast de contacturen.

Docenten

De docenten van de cursus zijn:

 • Fleur Bakker, werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur bestuurs- en omgevingsrecht (Bakker Omgevingsrecht) en als juridisch adviseur bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
 • Mark van Leeuwen, zelfstandig adviseur omgevingsrecht (MVL-advisering) en voor verschillende opdrachtgevers werkzaam als milieuvergunningverlener met accent op veiligheid.

 

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen het lesmateriaal, bestaande uit de presentaties, relevante wetteksten en achtergrondinformatie, digitaal. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer zorgdraagt voor een laptop of tablet tijdens de cursusdagen, om de bestanden te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een papieren versie van de handouts.

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een Certificaat van deelname.

Uitvoering
De zevendaagse cursus vindt plaats op de dinsdagen 7, 14, 21 en 28 maart en 4, 11 en 18 april 2023 van 9.30 uur tot 16.30 uur te Utrecht.

Kosten
De kosten voor de zevendaagse cursus bedragen € 2.495,- exclusief 21% BTW per persoon, inclusief lunch en koffie/thee en lesmateriaal.

 

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag