Cursus Milieu en veehouderij (vergunningverlening)

dinsdag 23 mei 2023 in Utrecht.

Inleiding

Het beoordelen van de gevolgen van een veehouderij voor de fysieke leefomgeving is een apart vakgebied. Het gaat dan vooral om het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu of het beoordelen van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer.

Vergeleken met een industrieel bedrijf speelt er andere problematiek. Er is specifieke wetgeving, zoals de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij en het Besluit emissiearme huisvesting. Ook is sprake van een ‘eigen’ lijn in jurisprudentie. Tijdens de vijfdaagse cursus Milieu en veehouderij worden de verschillende facetten van het behandelen van aanvragen en meldingen voor veehouderijen op praktische wijze behandeld. Tijdens de cursus wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, casuïstiek en jurisprudentie.

Doel

Het doel van de cursus is de deelnemers inzicht te geven in de milieuwet- en regelgeving die van toepassing is op veehouderijen. De cursus reikt de vaardigheden aan om een vergunningaanvraag en een melding voor een veehouderij te kunnen beoordelen. De deelnemer is na afloop in staat op juiste gronden een besluit op een aanvraag te nemen en een melding te beoordelen en kan de opgedane kennis toepassen bij ruimtelijke vraagstukken van veehouderijen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor vergunningverleners, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers, werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten of provincies, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met veehouderijen. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van agrarische organisaties en adviesbureaus.

Inhoud

Dag 1: Introductie en juridisch kader

 • Algemeen

– Europese verordening versus richtlijn

– wetten, besluiten, regelingen, beleidsregels

– Lex specialis, Lex silencio

– betrekken, in acht nemen, rekening houden met

 • Wet milieubeheer

– begrip inrichting

– bevoegd gezag

– milieueffectrapportage, inrichtingen, afvalstoffen

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

– omgevingsvergunning milieu (oprichten, veranderen, milieuneutraal, revisie)

– omgevingsvergunning beperkte milieutoets

– indieningsvereisten, procedure

– wijzigen en intrekken

 • Activiteitenbesluit milieubeheer

– type B- of type C-veehouderij

– melding en indieningsvereisten

– voorschriften veehouderijen

– maatwerk en gelijkwaardigheid

– zorgplicht

– regels buiten inrichtingen

 • Besluit milieueffectrapportage

– mer-beoordeling

– mer-besluit

 • Vergunde rechten
 • Overige relevante wet- en regelgeving

– Wet natuurbescherming

– Meststoffenwet

– Waterwet

– Crisis- en herstelwet

– Wet VTH

 

Dag 2: Ammoniak en BBT

 • Wet ammoniak en veehouderij

– systematiek

– zeer kwetsbare gebieden

– weigeringsgronden

– intern salderen

 • Regeling ammoniak en veehouderij

– huisvestingssystemen en emissiefactoren

– bijzondere emissiefactor

– voorlopige emissiefactor

 • Beoordeling ammoniak Activiteitenbesluit
 • Beste beschikbare technieken

– BBT-documenten

– Richtlijn industriële emissies (IPPC-bedrijven)

– BBT-conclusies veehouderijen

– Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing

 • Besluit emissiearme huisvesting

– reikwijdte

– emissie-eisen

– intern salderen

 • Luchtwassers

 

Dag 3: Geur

 • Wet geurhinder en veehouderij

– systematiek

– geurgevoelige objecten

– bebouwde kom

– geurverordening

– plattelandswoningen

 • Regeling geurhinder en veehouderij
 • Verspreidingsmodel V-stacks vergunning
 • Beoordeling geur Activiteitenbesluit
 • Overige geurbronnen

– opslag agrarische bedrijfsstoffen

– mestscheiding

– mestvergisting

– bijvoedermiddelen

– brijvoer

 • Geur en ruimtelijke ordening

 

Dag 4: Fijn stof, gezondheid en overig

 • Beoordeling luchtkwaliteit (fijnstof)

– wettelijk kader

– berekening concentratie fijnstof met verspreidingsmodel ISL3a

– gedetailleerd cumulatief toetsen

– rekenmodel Vee-combistof

 • Beoordeling gezondheid

– wettelijk kader

– endotoxinen

 • Beoordeling geluid
 • Beoordeling energie
 • Beoordeling overige milieuaspecten
 • Fijnstof en ruimtelijke ordening

 

Dag 5: Omgevingswet

 • Omgevingswet in het kort
 • Besluit activiteiten leefomgeving

– systematiek

– functioneel ondersteunend, begrip installatie

– agrarische milieubelastende activiteiten

– proefstallen

– toepassing op bestaande veehouderijen

 • Omgevingsvergunning

– omgevingsvergunning milieu, omgevingsvergunning omgevingsplan

– indieningsvereisten

– beoordelingsregels

– mer-beoordeling

 • Omgevingsplan

– instructieregels geur algemeen

– instructieregels geur dierenverblijven

– instructieregels geur overige agrarische activiteiten

 • Bruidsschat

– geur dierenverblijven

– geur overige agrarische activiteiten

– overige regels veehouderijen

 

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering.

De vijfdaagse cursus vindt plaats op de dinsdagen/donderdagen 23 mei, 1 juni, 6 juni, 15 juni en 20 juni 2023 van 9.30 tot 16.30 uur te Utrecht.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen het lesmateriaal digitaal op USB-stick en via onze digitale leeromgeving. Daarnaast wordt een syllabus met handouts van de presentaties verstrekt. Wij gaan ervan uit dat iedere deelnemer de beschikking heeft over een laptop of tablet om de bestanden tijdens de lessen te kunnen lezen.

Kosten
De kosten bedragen € 1.895,- exclusief 21% BTW per deelnemer, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag