Cursus Milieu en veehouderij (vergunningverlening)

vrijdag 01 december 2023 in Utrecht.

DEZE CURSUS WORDT VOORJAAR 2023 OPNIEUW GEPLAND, MEER INFO VOLGT.

Inleiding

Het beoordelen van de gevolgen van een veehouderij voor de fysieke leefomgeving is een apart vakgebied. Dit is met name aan de orde bij het afhandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of bij het beoordelen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Vergeleken met een industrieel bedrijf speelt er andere andere problematiek, is andere, bijzondere wetgeving aan de orde -bijvoorbeeld de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij- en is sprake van een ‘eigen’ lijn in jurisprudentie. Tijdens de vijfdaagse cursus Milieu en veehouderij worden de verschillende facetten van het be- en afhandelen van aanvragen en meldingen voor veehouderijen op praktische wijze behandeld. Tijdens de cursus wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

Doel

De deelnemers inzicht te geven in de milieuwet- en regelgeving die van toepassing is op veehouderijen. De cursus reikt de vaardigheden aan om een vergunningaanvraag en een melding voor een veehouderij te kunnen beoordelen. De deelnemer is na afloop in staat op juiste gronden een besluit op een aanvraag te nemen en een melding te beoordelen en kan de opgedane kennis toepassen bij ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot veehouderijen.

Vergunningverleners, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers, werkzaam bij regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, gemeenten of provincies, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met veehouderijen. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van agrarische organisaties en adviesbureaus.

Dag 1: Introductie en juridisch kader

• Werkingssfeer
– inrichting
– vergunningplicht of Activiteitenbesluit
– bevoegd gezag
– richtlijn Industriële emissies, IPPC-installatie, BREF, BBT-conclusies
• Activiteitenbesluit milieubeheer
– type B- of Type C-veehouderij
– voorschriften Activiteitenbesluit (hoofdstuk 3)
– maatwerk
• Indieningsvereisten
– aanvraag
– melding
• MER(beoordeling)
– wetgeving en begrippen
– wanneer MER-plicht, wanneer (vormvrije) MER-beoordeling?
• MER-beoordelingsbesluit
• Vergunde rechten
– overgangsrecht Wabo
– wanneer vergunning in werking getreden?
– wanneer vergunning vervallen?
– het recht in geval van een melding
• Overige relevante wet- en regelgeving
– wet natuurbescherming (PAS)
– wet milieubeheer (meststof is afvalstof?)

– waterwet (lozingen oppervlaktewater)

Dag 2: Ammoniak en BBT

• Wet ammoniak en veehouderij
– zeer kwetsbare gebieden
– wijze van toepassing van de wet
– weigeringsgronden
• Regeling ammoniak en veehouderij
– huisvestingssystemen en emissiefactoren
– vaststelling bijzondere emissiefactor
• Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing
– wanneer van toepassing?
– hoe toe te passen?
• Besluit emissiearme huisvesting
– reikwijdte
– emissie-eisen (ammoniak, fijnstof) voor diverse diercategorieën
– intern salderen
• Stoppersregeling
– toepassing alternatieve maatregelen
– situatie na 1 januari 2020

Dag 3 en 4: Geurhinder 
• Wet geurhinder en veehouderij
– geurgevoelige objecten
– wijze van toepassing van de wet
– beoordelingssystematiek: geurbelastingsnorm en/of vaste afstand?
– weigeringsgronden
– overbelaste situaties
– geurverordening
• Regeling geurhinder en veehouderij
– wijze van berekenen geurbelasting (toepassing verspreidingsmodel V-stacks Vergunning)
– bepaling vaste afstand
– bepaling emissiepunt bij uitloop
– huisvestingssystemen en emissiefactoren
• verspreidingsmodel V-stacks vergunning (parameters, gebruikershandleiding)
– berekenen geurbelasting
• overige geurbronnen
– opslag agrarische bedrijfsstoffen
– mestscheiding
– mestvergisting
– bijvoedermiddelen
– brijvoer

Dag 5: Overige aspecten

• Beoordeling luchtkwaliteit
– wettelijk kader (normstelling, te beschermen objecten)
– wijze van berekening concentraties (toepassing verspreidingsmodel ISL3a)
• Beoordeling geluid
– wettelijk kader
– geluidgevoelige objecten
– normstelling
– akoestisch onderzoek bij aanvraag/melding?
• Beoordeling huisvestingssystemen (waaronder luchtwassers)
– type luchtwassers
– noodzakelijke informatie over luchtwassers bij aanvraag /melding
– eisen Activiteitenbesluit
• Beoordeling energie
– wettelijk kader
– noodzakelijke informatie over energie bij aanvraag /melding

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt enkel de contacturen.

Uitvoering
Wanneer de volgende uitvoering van deze cursus gepland kan worden in nog niet duidelijk, meer info volgt zo snel mogelijk.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen het lesmateriaal digitaal op USB-stick en via onze digitale leeromgeving. Daarnaast wordt een syllabus met handouts van de presentaties verstrekt. Wij gaan ervan uit dat iedere deelnemer de beschikking heeft over een laptop of tablet om de bestanden tijdens de lessen te kunnen lezen.

Kosten
De kosten bedragen € 1.895,- exclusief 21% BTW per deelnemer, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag