Cursus Milieu en veehouderij (vergunning)

vrijdag 01 maart 2019 in Utrecht.

DE VOLGENDE UITVOERING VAN DE CURSUS IS VOORJAAR 2019, DATA WORDEN BINNENKORT OP DE SITE GEPLAATST.

Inleiding
Het beoordelen van de milieu-aspecten van een veehouderij is een apart vakgebied. Dit is met name aan de orde bij het afhandelen van een aanvraag voor het milieudeel van een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) of bij het beoordelen van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor een veehouderij. Vergeleken met een industrieel bedrijf speelt andere problematiek, is andere, bijzondere wetgeving aan de orde -bijvoorbeeld de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij- en is sprake van een ‘eigen’ lijn in jurisprudentie.
Tijdens de vierdaagse cursus worden de verschillende facetten van het afhandelen van aanvragen en meldingen voor veehouderijen op praktische wijze behandeld. Deze kennis is ook van belang voor de handhaving van veehouderijen en voor inzicht in de milieucontouren voor bijvoorbeeld ruimtelijke procedures. Twee cases (een aanvraag en een melding) zullen als rode draad in de cursus worden gebruikt.
De cursus Milieu en veehouderij wordt verzorgd door De Roever Omgevingsadvies en Mibacu bv gezamenlijk.

Doel
De deelnemers inzicht te geven in de milieuwet- en regelgeving die van toepassing is op veehouderijen. De cursus reikt de vaardigheden aan om een vergunningaanvraag en een melding voor een veehouderij te kunnen beoordelen op het aspect milieu. De deelnemer is na afloop in staat op juiste gronden een besluit op een aanvraag te nemen en een melding te beoordelen, of deze kennis toe te passen bij handhaving, deelbeoordelingen of ruimtelijke vraagstukken.

Vergunningverleners, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers, werkzaam bij regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, gemeenten of provincies, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met veehouderijen. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van bijvoorbeeld de ILT, de VWA, agrarische organisaties en adviesbureaus.

Dag 1: Introductie, juridisch kader en ammoniak

• Ontvangst en introductie
• Werkingssfeer
– inrichting (bedrijfsmatig/hobbymatig)
– vergunningplicht of Activiteitenbesluit
– bevoegd gezag
– IPPC-richtlijn (RIE), IPPC-installatie, BREF, BBT-conclusies
– jurisprudentie bij voorgaande
• Activiteitenbesluit milieubeheer
– type B- of Type C-veehouderij
– vergunning en voorschriften Activiteitenbesluit
– maatwerk
• (Indienings)vereisten aanvraag, OBM en melding
• MER, MER-beoordeling en vormvrije MER-beoordeling
– wetgeving en begrippen
– wanneer MER-plicht, wanneer (vormvrije) MER-beoordeling?
– voorbeelden en jurisprudentie bij voorgaande
– het MER-beoordelingsbesluit
• Vergunde rechten
– overgangsrecht Wabo
– meldingen gedaan onder (voormalig) artikel 8.19 Wm
– koppeling “milieuvergunning” met bouwen
– het vervallen of niet van de vergunning
– AMvB / Activiteitenbesluit meldingen
– voorbeelden en discussie
• Overige relevante wet- en regelgeving
– Wet natuurbescherming en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
– afvalstoffen
– Waterwet
– diverse andere AMvB’s en regels
• Ammoniak en BBT (deel 1, gedeelte van onderstaande)
– Wet ammoniak en veehouderij
– Regeling ammoniak en veehouderij, stalsystemen
– voldoet een systeem aan de stalbeschrijving?
– Activiteitenbesluit en ammoniak / stalsystemen
– Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren
– beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij
– stoppers
– overig
– voorbeelden en jurisprudentie bij voorgaande

Dag 2: Wet geurhinder en veehouderij:

• Vragen en nabespreking dag 1
• Ammoniak en BBT (deel 2, restant van bovenstaande)
• Wet geurhinder en veehouderij en Regeling geurhinder en veehouderij; inhoud en doorkijk naar de praktijk
– berekening geuremissie
– bepalen van het emissiepunt
– bepalen van vaste afstanden
– bebouwde kom en jurisprudentie
• Geur in het Activiteitenbesluit
– verschillen met Wgv / Rgv
– moment van toetsen
• Het verspreidingsmodel V-stacks vergunning (1)
– invoergegevens
– toepassing
– kanttekeningen en knelpunten bij de toepassing
• Het verspreidingsmodel V-stacks vergunning (2)
– specifieke gevallen
– jurisprudentie
• overige geurbronnen bij vergunning en bij Activiteitenbesluit
• Praktijkcases: geurbeoordeling
– praktijkcasus 1: Beoordeling van de geurhinder van een veehouderij
– praktijkcasus 2: Beoordeling van de geurhinder van diercategorieën waarvoor
geen omrekeningsfactor is vastgesteld
– praktijkcasus 3: Beoordeling van de geurhinder in een overbelaste situatie en
mogelijke oplossingen

Dag 3: Geurverordening, ventilatie en luchtwassers
• De wet / het Activiteitenbesluit en een geurverordening
• Zin en onzin van een geurverordening
• Gemeentelijke verordening geurhinder veehouderijen
– quick-scan huidige veehouderijen
– praktijkervaringen met een quick-scan
– V-stacks gebied: toepassing en presentatiemogelijkheden
– nadere uitwerking gegevens voor bepaalde gebieden
– opstellen van een gemeentelijke visie en beleid
– gemeentelijke verordening
• Ventilatie theorie
– doel ventilatie
– regelbereik ventilatie
• Luchtwassers
– principe van een luchtwasser
– type luchtwassers
– stalbeschrijvingen
– dimensionering van een luchtwasser
– juridische en technische eisen dimensionering
– luchtwassers en het Activiteitenbesluit
• Casus Luchtwassers; beoordelen dimensionering
• Uittredesnelheid luchtwassers
– luchtwasser met vaste units
– berekenen conform gebruikershandleiding V-stacks
– opties voor hogere uittredesnelheid
– kanttekeningen bij hogere uittredesnelheid
– uittredesnelheid bij andere type luchtwassers
– ontwikkelingen
• Pluimveestallen en uittredesnelheid
– bak met vaste opening
– berekening gemiddelde uittredesnelheid
– is gemiddelde uittredesnelheid reëel?
– alternatieven met variabele opening
– maximale ventilatie bepalen
– specificaties ventilatoren
– weerstand en debiet
– berekenen en beoordelen feitelijke uittredesnelheid
– kanttekeningen
– warmtewisselaar
• Praktijkcases uittredesnelheid

Dag 4: Luchtkwaliteit, geluid en overige milieu-aspecten
• Beoordelen luchtkwaliteit veehouderijen
– eisen luchtkwaliteit- bronnen luchtkwaliteit
– kwantificeren bronnen
– toets NIBM- ISL 3a (kennismaking met)
– Besluit emissiearme huisvesting
• Veehouderijen en geluid- geluidsbronnen bij een veehouderij
– toetsingkader en normen
– ventilatoren en geluid
– beoordelen reductie avond- en nachtperiode
– verschil frequentieregeling en cascaderegeling
– tonaliteit
– valkuilen en voorbeelden
• Aandachtspunten bodem
• Veehouderij en volksgezondheid, wat is bekend en toetsing
• Energie en water
• Optioneel:
– Casus en bespreking: beoordelen melding Activiteitenbesluit milieubeheer
– Casus en bespreking: beoordelen vergunningaanvraag veehouderij (component
milieu)

Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een syllabus met presentaties, cases en achtergrondinformatie en wordt bij aanvang van de eerste cursusdag uitgereikt.

 

Uitvoering
De vierdaagse cursus Milieu en veehouderij (vergunning) vindt plaats in het voorjaar van 2019  te Utrecht.

Lestijden zijn van 9.30 tot 16.00 uur.

Kosten
De kosten bedragen € 1.895,- exclusief 21% BTW per deelnemer, inclusief lesmateriaal, lunch en koffie/thee.

Categorie:

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsrecht, actuele columns en achtergrondinformatie over onze cursussen vindt u hier.

Lees verder

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag