Cursus Externe veiligheid, BRZO en gevaarlijke stoffen (2dagen)

zaterdag 01 juli 2023 in Utrecht.

DEZE CURSUS KAN INCOMPANY WORDEN VERZORGD VOOR UW ORGANISATIE

Inleiding

Om de werkzaamheden als Wabovergunningverlener goed uit te kunnen voeren, is kennis van en inzicht in de wijze waarop externe veiligheid vorm is gegeven noodzakelijk. Het gaat dan om situaties waarbij veiligheidsaspecten spelen die zich niet beperken tot een bepaalde terrein- of inrichtingsgrens.
Het is van belang dat een vergunningverlener kan beoordelen of externe veiligheid een rol speelt bij een vergunningaanvraag of melding, weet welke aspecten daarbij van belang zijn en wanneer een deskundige ingeschakeld moet worden. In de Kwaliteitscriteria VTH worden deze kennis en vaardigheden benoemd. In de praktijk van  vergunningverlening blijkt externe veiligheid een lastig onderwerp. Daarom hebben Chorda en Mibacu gezamenlijk deze tweedaagse cursus voor vergunningverleners ontwikkeld.

Doel
Na het volgen van de tweedaagse cursus:

 • heeft u inzicht in het juridisch kader voor activiteiten met gevaarlijke stoffen
 • weet u hoe het Brzo en andere wet- en regelgeving is ingepast in het wettelijke systeem
 • bent u in staat de basisprincipes van externe veiligheid toe te lichten bij de aanvrager
 • heeft u inzicht in de vragen die in het kader van externe veiligheid bij de aanvraag moeten worden gesteld
 • kan u inschatten of een specialist externe veiligheid ingeschakeld moet worden
 • kan u beoordelen of de uitgangspunten van QRA (kwantitaitieve risico analyse) en aanvraag met elkaar overeenstemmen
 • bent u in staat het advies van de specialist en de brandweer te volgen en correct op te nemen in beschikking en voorschriften
 • bent u in staat externe veligheid in het kader van een melding Activiteitenbesluit samen met de specialist goed te beoordelen
 • kan u inschatten of de aanvraag moet worden besproken met danwel thuis hoort bij een Brzo-vergunningverlener
 • bent u op de hoogte bij welke situaties een kennisgeving Brzo gevraagd dient te worden
 • heeft u inzicht in Seveso III rubrieken in relatie tot klassen en categorieën van CLP, ten behoeve van toetsting aan Brzo-categorieën van de bijlage van Brzo 2015,
 • heeft u inzicht in de rol en status van PGS-richtlijnen
 • bent u op de hoogte welke gegevens met betrekking tot gevaarlijke stoffen een aanvraag moet bevatten om deze te kunnen toetsen aan PGS-richtlijnen,
 • heeft u op hoofdlijnen inzicht in de inhoud van PGS 15
 • bent u in staat een stoffenlijst en een MSDS te lezen en te interpreteren
 • heeft u inzicht in de veranderingen die de Omgevingswet teweeg brengt met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor vergunningverleners component milieu, werkzaam bij een regionale uitvoerings- / omgevingsdienst of gemeente, die bij hun werkzaamheden (zijdelings) te maken krijgen

 • met bedrijven, inrichtinigen die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen,
  of
 • met situaties waarbij aspecten met betrekking tot externe veiligheid een rol (kunnen) spelen (bijvoorbeeld buisleidingen, windmolens, chemicaliënopslag), maar die daarin zelf geen specialist zijn.

Dagindeling

Dag 1:

 • Thema Externe veiligheid
 • Thema BRZO

Dag 2:

 • Thema Juridisch kader
 • Thema Praktisch optreden in het kader van vergunningverlening Externe veiligheid

Voor een uitgebreide beschrijving van de onderwerpen per thema wordt u verwezen naar de brochure.

De studiebelasting bedraagt enkele uren per cursusdag naast de contacturen.

Docenten
De docenten zijn afkomstig uit het docententeam van Chorda en zijn werkzaam in de praktijk van vergunningverlening in relatie tot externe veiligheid.

Studiebelasting

De deelnemers moeten rekening houden met enkele uren zelfstudie per cursusdag naast de contacturen.

Uitvoering
De tweedaagse cursus Externe veiligheid, BRZO en gevaarlijke stoffen voor vergunningverleners component milieu wordt alleen in-company verzorgd.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Wietske Smidt, via 030 601 1893 of info@mibacu.nl.

Incompany en maatwerk

Bent u op zoek naar een training of cursus, op maat gemaakt voor uw eigen organisatie? Wij kunnen voor u een in-company, maatwerktraject of training-on-the-job verzorgen.

Meer informatie

Mijn Mibacu

Op onze digitale leeromgeving vindt u het lesmateriaal, opdrachten en rooster van de cursus of opleiding waar u aan deelneemt.

Leeromgeving

Vragen?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk studie-advies contact met ons op via telefoonnummer (030) 60 11 893 , email info@mibacu.nl of via ons contactformulier.

Stel je vraag